Adatvédelmi tájékoztató

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Előzmények

Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik/vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”). Társaság a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendeletet Az Adatketelő által kezelt adatai vonatkozásában is alkalmazandó.

1.2 A Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa Paksi Tivadar Péter egyéni vállalkozó  (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő”) által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, Az Adatketelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.3 Jogszabályok

A Tájékoztató tartalmának meghatározásakor Az Adatketelő kiemelten a Rendelet mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is.

1.4 Hatály

A Tájékoztató hatálya Az Adatketelő értékesítési tevékenységével (beleértve a lakoauto-kisbusz.hu domain alatt üzemelő honlappal – továbbiakban a „Honlap”) kapcsolatos adatkezelésekre is kiterjed.

A Tájékoztató hatálya alá nem tartoznak azon jogalanyok és weboldalak szolgáltatásai és adatkezelései, melyekre Az Adatketelő által üzemeltetett Honlap(ok)on található bármely hivatkozás mutat, továbbá azon jogalanyok adatkezelései, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.

1.5. A Tájékoztató módosítása

1.5.1. Az Adatketelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

2. Fogalom meghatározások

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

2.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.5. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják Az Adatketelő rendelkezésére.

2.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik Az Adatketelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem Az Adatketelőgal sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során Az Adatketelő Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.7. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Az adatkezelő személye és tevékenysége

 • Név: Paksi Tivadar Péter
 • Székhely: 8200 Veszprém. Ady Endre u. 81/A
 • Adószám: 6614353-2-39,
 • Telefon: +36 20 976-4444
 • E-mail: paksitivadar@gmail.com

4. Az adatkezelés alapvető elvei

4.1 Jogszerűség, tisztességesség

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2 Pontosság

Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

4.3 Célhoz kötöttség

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4 Megfelelősség

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.5 Korlátozott tárolhatóság

A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.6.  16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatketelőnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában Az Adatketelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

4.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

4.9. A Rendelet alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, Az Adatketelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1 A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

5.2. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), az Adatkezelő és az Érintett közti bármely szerződéses kötelem létrejöttét követően a Rendelet fenti 5.1.b) pontja és a Rendelet fenti 5.1.c) pontja. Az Érintett önként lép kapcsolatba Az Adatketelőgal, önként regisztrál, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő az Érintettek hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5.3 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

5.4. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés tekintetében, amelynek jogalapja a Rendelet a Rendelet fenti 5.1.a) pontja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti, valamint a Rendelet fenti 5.1.b) és/vagy c) pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.

5.5. A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatketelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás
 • az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson
 • az Adatkezelő és az Érintett közötti, az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
 • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
 • az Érintett jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő jogalanyok által az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

8. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

Az Adatkezelő által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

 • Regisztrációhoz szükséges adatok. Ennek keretében az Érintett e-mail címének vagy telefonszámának megadásával Az Adatketelő hírlevelet küld e-mail vagy SMS útján az Érintett részére. Az Adatkezelő Honlapjának igénybevétele tekintetében regisztrációra egyelőre nincs mód, amennyiben azonban Az Adatketelő ezt is regisztrációhoz köti, azon folyamat részeként személyes adatok rendelkezésre bocsátását igényli.
 • A jogügylet előkészítésekor/létrejöttekor/teljesítése során átadott/bemutatott személyes adatok. Az Érintett a saját, vagy az általa képviselt jogalany és az Adatkezelő közötti jogviszony létrejötte vagy teljesítése érdekében/során, vagy az általa képviselt, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany által ugyanezen célból az Érintettről az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok a jogügylet létrejöttéhez vagy teljesüléséhez szükségesek, beleértve az esetleges bérbeadásra kerülő járművekkel kapcsolatos káresemények, szabálysértések, vagy egyéb jogszerűtlen cselekmények esetén az Adatkezelő mentesüléhez szükséges és/vagy a hatóságok részére szolgáltatandó adatokat, továbbá azon adatokat is, amelyek a tulajdonos személyében bekövetkező változás hatósági átvezetéséhez szükségesek.
 • Feltöltött iratok. Az Érintettnek lehetősége, bizonyos esetekben kötelezettsége áll fenn bizonyos személyi okmányokról képeket feltölteni. Az Adatkezelő javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a felek közti jogügylet létrejöttéhez nem szükséges és az Adatkezelő által nem kért személyes adatok. Amennyiben az Érintett személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Honlap szolgáltatásainak nyújtása.
 • Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít az Adatkezelő részére, vagy az Adatkezelő az Érintett részére, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
 • Hitelesítés során megadott adatok, iratok. Az Érintetteknek lehetőségük van arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 11. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 11. pontban írtak szerint történik.

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.

9. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása az Érintett, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany, aki az adatokat (i) az esetleges regisztráció során és/vagy (ii) a jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során adja meg. Az esetleges regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, de egyes adatok megadásának hiánya az Adatkezelő és az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője közti jogügylet létrejöttének előfeltétele Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, de mindazon adatok kezelésének jogalapja, amelyek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti körbe tartoznak, nem az Érintett hozzájárulása, hanem a Rendelet hivatkozott előírásai. Az Érintett Az Adatketelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására, az adatkezelés megkezdésekor annak jogalapja ebben az esetben is az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben az Érintett regisztrál Az Adatketelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett nem regisztrál a Honlapon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

10. Okiratokkal kapcsolatos adatkezelés

A Honlapon lehetőség, a Honlapon szereplő kötelező felhívás, de legkésőbb a szerződéskötés esetén kötelezettség áll fenn arra, hogy az Érintett Az Adatketelő rendelkezésére bocsássa személyes okmányait a felek közti jogügylet létrejöttének elősegítése érdekében.

Az Érintettnek– kivéve amennyiben Az Adatketelő a jogügylet létrejöttéhez azt kötelezően előírta – lehetősége van arra, hogy az okiratokat a személyes adatok törlésével tegye közzé. Amennyiben az Érintett az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.

Amennyiben Az Adatketelő az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges közzétételért Az Adatketelőot semmilyen felelősség nem terheli.

11. Hitelesítés

A hitelesítési folyamat célja az, hogy Az Adatketelő meggyőződhessen az Érintett személyének valódiságáról. Az Adatketelő ellenőrzi, hogy a megjelölt szerződéskötési szándékot jelző Érintett valóban természetes személy. Az ellenőrzést követően Az Adatketelő a fotókat, adatokat a Honlapról törli, azokat azonban az adatkezelés jogalapja megszűnéséig egyéb tárhelyen tárolja. Az adatkezelés célja az Érintettek hitelesítése, valamint a jogügylet létrehozása, létrejöttét követően jogszerű teljesítésének elősegítése.

12. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben az Érintett – akár a regisztráció során – Az Adatketelő Hírlevelére is feliratkozik, és az Érintett ahhoz hozzájárul, Az Adatketelő az Érintett email címére küldött elektronikus levél és/vagy SMS Kampányai során a megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám elektronikus levél vagy SMS útján küldhető, ezért az Érintett email címe és/vagy telefonszáma minden esetben Az Adatketelő által kezelt adatok részét képezi. Ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása.  Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

13. Cookie-k

Az Adatketelő rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k Az Adatketelőot, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Honlapon Az Adatketelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem Az Adatketelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatketelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

14. Adattovábbítás

Az Adatketelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatketelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Az Adatketelő nem tehető felelőssé.

Az Adatketelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

15. Adatfeldolgozás

Az Adatketelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag Az Adatketelőgal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatketelő  ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak Az Adatketelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatketelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó Az Adatketelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja Az Adatketelőot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget Az Adatketelőnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

Az Adatketelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatketelő jelenleg nem alkalmaz adatfeldolgozót.

6. Külső szolgáltatók

Az Adatketelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal Az Adatketelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatketelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatketelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.

Külső szolgáltatók:

 • Magyar Posta Zrt.
 • DPD Hungária Kft.
 • MKB – Euroleasing Autólízing Zrt.
 • Nelson Flottalízing Kft.
 • Dethleffs GmbH
 • Knaus Tabbert Kft.
 • GLS Hungary
 • Váradi Caravan
 • Kempingvilág Kft.
 • Sajti István e.v
 • DHL Express Magyarország Kft.
 • Dometic Hungary Zrt.
 • Autó-Multimédia Kft.
 • Astro Studió Kft.
 • Navisoft Hungary Kft.
 • Allianz Hungária Zrt.
 • Conlight Kft.
 • K&P Fulltech Kft.
 • GÁTIBA Energie Kft.
 • Semposa Műszaki Tanácsadó Kft.

17. Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok

Az Adatketelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatketelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatketelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatketelő a fentiek keretében:

 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;
 • intézkedik a vírusvédelemről.

18. Az adatkezelés időtartama

Az Adatketelő a Személyes adatot törli,

 1. a) amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, Az Adatketelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 2. b) ha az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ebben az esetben Az Adatketelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról Az Adatketelő minden esetben tájékoztatást ad.

 1. c) amennyiben kiderül, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
 2. d) ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogvédelemhez, jogérvényesítéshez.

A törlési kérelem megtagadásáról Az Adatketelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatketelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén Az Adatketelő a hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes adatait törli.

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett Az Adatketelő – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatketelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén Az Adatketelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, Az Adatketelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

19. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

19.1. Az Adatketelő az Érintettet az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Amennyiben Az Adatketelő részére szerződő partnere, vagy szerződéskötési szándékot jelző ügyfele bocsátja rendelkezésre az Érintett személyes adatát, az átadó partner szavatol, hogy az általa Az Adatketelő részére megadott személyes adatok érintettje Az Adatketelő részére történő átadáshoz, Az Adatketelő általi adatkezeléshez hozzájárult. A szerződés létrejötte esetén a partner által átadott személyes adatok a felek közti szerződés teljesítéséhez szükségesek, Az Adatketelő általi adatkezelés jogalapja ezen körülmény.

Az Érintett jogosult arra, hogy Az Adatketelőtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

19.2. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

19.3. Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti Az Adatketelőot, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatketelő az Érintettet a törlésről vagy a törlés hiányának indokáról tájékoztatja.

19.4. Az Érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

19.5. Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, Az Adatketelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy Az Adatketelőnak a paksitivadar@gmail.com címre küldött e-mailben.

19.6. Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését Az Adatketelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Az Adatketelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatketelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését Az Adatketelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének Az Adatketelő általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

19.7. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

19.8. Amennyiben Az Adatketelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19.9. Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

19.10. Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.