Lakóautó

Bérleti szerződés letöltése:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
Gépkocsi típusa: Rendszáma: Kaució:
Bérlő neve:
Lakcíme / székhelye, cég esetén adószáma:
Bérlő/ Képviselő: anyja neve:
Személyi igazolvány vagy útlevél száma: Jogosítvány száma: Telefonszám:
Születési helye, ideje:
Sérülések, egyéb hiányosságok átadáskor:
Átvétel ideje: 20___.___.___ helye:
km óra állása:____________ tank tele:
Bérbeadó (Paksi Tivadar) Bérlő
Átadó
Átvevő (Paksi Tivadar)
Sérülések, egyéb hiányosságok leadáskor:
A bérleti szerződés ÉRVÉNYES külföldön? igen nem
NYILATKOZAT: Mint bérlő vállalom, hogy a gépkocsi bérlet időtartama alatt, a gépkocsival elkövetett szabálysértésekért kiszabott bírságot utólag is
megfizetem, ezekért teljes körű anyagi és jogi felelősséggel tartozom, különös tekintettel a sebesség túllépésekből, tiltott parkolásból, a gépkocsi megengedett
legnagyobb össztömegét meghaladó, jármű túlterhelésből, valamint egyéb okból kiszabott szabálysértésekre. Hozzájárulok, hogy a gépkocsi bérlet
időtartama alatt elkövetett szabálysértések, károkozás esetén, bérbeadó a személyes adataimat az eljáró hatóság, biztosító társaság rendelkezésére
bocsássa.
A bérlet megkezdése előtt fizetett kaució, a bérlet időtartama alatt bekövetkezett, biztosítási önrész alatti, vagy a biztosító által nem térített károk, rongálások,
nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A gépkocsiban, a nem rendeltetésszerű használat esetén, gondatlanságból, vagy
szándékosan keletkezett károkat,sérüléseket, bérlő a kaució összegén felül is köteles bérbeadó részére megtéríteni.
A gépkocsi forgalmi engedélyét és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozom. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, a kulcs
és a forgalmi engedély hiányában a gépkocsi teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozom. A gépkocsi átvételekor, a gépkocsi állapotát rögzítő fotók
hitelességét elismerem. A gépkocsin,gépkocsiban a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozom,függetlenül a kár
okozójának ismert vagy ismeretlenségétől. A gépkocsiban keletkezett károkat kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával, tulajdonos által megbízott javító
végezheti. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a bérelt gépjárművel okozott kárt bérbeadónak haladéktalanul jelzi, arról a gépkocsi leadásával egy időben,
bérbeadó által biztosított nyomtatványon, írásban károkozói nyilatkozatot tesz. Ennek elmulasztása esetén minden, az okozott kárból, vagy azzal
összefüggésbe hozható a bérbeadót terhelő fizetési kötelezettség bérlőt terheli. Bérlő feladata a gépkocsi használata során szükséges, (országonként változó)
behajtási és környezetvédelmi engedélyek beszerzése, út és autópálya díjakk megfizetése. Ezek elmulasztásból eredő jogi és anyagi felelősség minden
esetben bérlőt terheli.
A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége bérlőt
terheli. Amennyiben bérbeadó a gépkocsi használatát kizárólag Magyarország területén belül engedélyezte, a bérlő által engedély nélkül külföldre vitt gépkocsi
esetleges sérülése vagy meghibásodása esetén a gépjármű haza szállításának vagy javításának költsége teljes egészében bérlőt terheli.
Mint bérlő hozzájárulok, hogy személyes okmányaimról másolat készüljön.
Adatvédelmi nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok valósak. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a
szerződésben megadott adataimat, telefon számomat, valamint e-mail címemet bérbeadó az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza.
Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra. Fenti hozzájárulásom bármikor
visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénypontja alapján. Az adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadom.
Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A bérleti feltételeket tudomásul vettem, a megadott adataim a valóságnak
megfelelnek. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bérlési feltételek nyomtatvány. A szerződésben nem szabályozott esetekben a PTK szabályai az
Bérleti díj: Előleg: Átvétel elött
fizetendő:
Magis 84 RCP445 400 000 HUF
Képviselőjének
neve (cég esetén):
Átvétel ideje: 20___.___.___ helye:
km óra állása:____________ tank tele:
Bérbeadó: Paksi Tivadar Péter EV. 8200 Veszprém, Kinizsi utca 4. adószám: 66614352-2-39, a tulajdonát képező gépjárművét bérbeadja
a bérlő pedig bérbeveszi, az alábbi feltételekkel:
Kelt: ____________, 20____.___.___
Veszprém
Átadó (Paksi Tivadar)
Átvevő
LAKÓAUTÓ Bérlési feltételek
Általános feltételek – Bérleti díjak.
Magis 84 Lakóautó motor és 230 V-os állóklímával, előtetővel, CD-s rádióval, kisebb értékek tárolására alkalmas
széffel, konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, beépített fürdőszobával ,230 V-os mikrohullámú sütő, 12V-os DVD,TV,
kerékpár tartó ,robogó szállítására alkalmas garázs van. Az autók dízel üzemű, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.
Bérleti díjak: Előszezonban: 46.000 Ft +Áfa /nap* (Március 01-től Május 31-ig)
Főszezonban: 50.000 Ft +Áfa /nap** (Június 01-től Augusztus 31-ig)
Utószezonban: 46.000 Ft +Áfa /nap* (Szeptember 01-től November 31-ig)
Kedvezmények: 15 Napnál hosszabb bérlés esetén: 10% kedvezményt adunk.
25 Napnál hosszabb bérlés esetén: 20% kedvezményt adunk.
Minimumbérlési idő: *Elő és utószezonban 4 nap.
**Főszezonban minimumbérlési idő 7 nap
Kaució: 400.000 Ft. a lakóautó átvételekor fizetendő, amit a lakóautó határidőre történő sérülésmentesen és hiánytalan
tartozékaival való leadáskor visszafizetünk.
A lakóautó sértetlen visszaadásáért a Bérlő tartozik felelősséggel.
A kaució egy esetleges káreseménynél az okozó személyétől függetlenül a biztosító kárrendezéséig bérbeadónál
marad.
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI:
*Felkészítési díj:
+ Gázpalack:
+ WC kemikália:
* Felkészítési díj: magyarországi autópálya matrica, CASCO biztosítás, 1 db feltöltött
gázpalack, 1 db wc kemikália, 125 L-es víztartály feltöltése, és az autó útra való felkészítése.
Visszahozott járműnél :
Belső takarítás (Minden esetben felszámításra kerül a belső takarítás , fertőtlenítés):
Erős szennyezettség esetén további:
Külső takarítás (Minden esetben felszámításra kerűl a külső takarítás):
Erős szennyezettség esetén további:
Szervíz rezsi óradíj :
**WC kazetta ürítés:
** Ez a szolgáltatási díj csak abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben a wc kazetta nincs kiürítve és kitisztítva.
KIEGÉSZÍTŐK BÉRLÉSE:
*Kempingfelszerelés:
napozóágy:
Bogrács szett:
4,5 KW-os Mitsubishi aggregátor:
Inverter (12V-ról 230V-ra):
* Kempingfelszerelés tartalma: 5 db könnyű alumínium szék; 1 db asztal.
KIEGÉSZÍTŐK ÉRTÉKE:
Autó esetében a matrica sérülése:
Könnyű alumínium szék:
Asztal:
Napozóágy:
Bogrács szett:
4.5KW-os Mitsubishi Agregátor:
Inverter (12V-ról 230V-ra):
BÉRLÉSHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK: a lakóautót vezető személy három évnél régebbi jogosítványa
MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN: személyi igazolvány+lakcímkártya+ adókártya, valamint a bérlő nevére, lakcímére szóló
két db, 30 napnál nem régebbi közüzemi számla
Első oldal a háromból
30.000 Ft +Áfa
15.000 Ft +Áfa
9.000 Ft +Áfa/doboz vagy 600 Ft+Áfa/db
30.000 Ft +Áfa/m2, minimum 50.000 Ft +Áfa/m2,
15.000 Ft +Áfa/db
35.000 Ft +Áfa,
55.000 Ft +Áfa/db,
20.000 Ft +Áfa,
300.000 Ft +Áfa,
25.000 Ft +Áfa
BÉRLÉSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2021. május. 1.-től
Bérlő
15.000 Ft +Áfa
15.000 Ft +Áfa
10.000 Ft +Áfa
20.000 Ft +Áfa
20.000 Ft +Áfa
20.000 Ft +Áfa
15.000 Ft +Áfa/db
3.000 Ft +Áfa/db
4.000 Ft +Áfa/db
20.000 Ft +Áfa/db
2.500 Ft +Áfa/db
BÉRLÉSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2021. május. 1.-től
Második oldal a háromból
Bérlő
CÉG ESETÉN:
30 napnál nem régebbi cégkivonat
a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya
a cég jegyzésére jogosult személy(ek) személyi igazolványa+lakcímkártyája+ adókártyája, valamint a cég jegyzésére
jogosult személy(ek) nevére, lakcímére szóló két db, 30 napnál nem régebbi közüzemi számla
EGYÉB FELTÉTELEK:
1) A lakóautó elvihető az első bérlési napon reggel 8 órától. A lakóautót vissza kell hozni az utolsó bérlési nap 18 óráig.
2) A bérleti díjak tartalmazzák a teljes körű casco biztosítást, magyarországi autópálya matricát, és egy Assistance
szolgáltatást Európa területére.
3) Napi átlagos 250 km úthasználat tartozik a bérleti díjba, e feletti futásteljesítmény 50 Ft+Áfa/km további költséget
jelent a Bérbevevőnek.
4) Az autó átvételének feltétele a teljes bérleti díj és a kaució megléte!
TILOS AZ AUTÓBAN DOHÁNYOZNI!
ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI!
SZIGORÚAN TILÓS A gépkocsit a rendeltetésszerű használattól eltérően használni!
Pl. Élőállat , prostitúció, migránsok ,fegyver és tudat módosítószerek szállítása.
További feltételek: Foglaláskor a teljes bérleti díj 50%-át kell befizetni, a maradék 50%-ot legkésőbb az indulás előtt egy
hónappal. A lakóautó bérlés lemondása esetén az addig befizetett összeg 25%-át, térítjük vissza, a vissza nem fizetett összeg
egy éven belül leutazható. (Egy év után a 25% elveszik.) Előfoglalás esetén, amennyiben két héten belül nem fizetik be a bérlés
50% előlegét, automatikusan töröljük a foglalást!
A lakóautó elvihető az első bérlési napon reggel 8 órától. A lakóautót vissza kell hozni az utolsó bérlési napon 18 óráig.
Nyitvatartási időn túli elvitel és vissza hozatal esetén 10 000 Ft+ Áfa összeget számítunk fel. Késedelmes visszahozás esetén
minden megkezdett 12 óra után + egy napi bérleti díjat számolunk fel. A bérleti díjak változtatásának jogát a megtenni kívánt
távolság, és a bérelt napok fügvényében fenttartjuk.
Lakóautónk biztosítják Önnek és Családjának a teljes kényelmet.Lakóautó 2-5 személy biztonságosan utazhat és aludhat a
gépkocsiban. A vezető és navigátor kényelmét a többféle állítási lehetoségű, derék és kartámasszal ellátott ülések, állítható
kormányoszlop, felhajtható térkép és irattartó, üdítő pohár, doboz és flakontartó, számos tárólórekesz, elektromos ablak,
központi zár szolgálja. A futómű stabilitását a szervó kormány és a camping-car kit felfüggesztés biztosítja. Cégünknél első
alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése, személyes irataival.
GÉPKOCSI BÉRLÉSI FELTÉTELEK
A gépkocsi átvételekor szükséges iratok:
Az átvevő személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcím igazoló kártya, a szükséges kaució, valamint a bérleti díj
megléte. Egy harmadik irat megléte, ami lehet: TB. kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél. Cégünknél első alkalommal
gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése, személyes irataival.
A gépkocsik átvétele a 8200 Veszprém Ady Endre 81/A sz. alatti telephelyünkön előzetes egyeztetés alapján hétköznap 08:00
és 18:00. óra között lehetséges. Ezen időpontokon kívül a gépkocsik átadása, átvétele kizárólag következő napon történhet, a
bérleti díj pótdíjjal való kiegészítésével.
A bérleti díjak az alábbi formában értendők:
Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 8 órától, az autótvissza kell hozni az utolsó bérlési napon 18 óráig. A gépkocsi
leadásnál 1 óra késés esetén pótdíj NEM kerül felszámításra.
ź 1-től 5 óra késésig fél nap bérleti díj kerül felszámításra,
ź 5 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra.
A bérleti díj és a kaució összege minden esetben előre fizetendő. A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott
személy vezetheti. A lakóautó kizárólag a Veszprémi telepünkön vehető át, illetve adható le. Az átvétel, leadás hétköznapokon
8.00h.-18.00h.között, Szombaton, 8.00h.-12.00h között, valamint előre egyeztetett időpontban lehetséges 12.500 Ft-os felár
ellenében! Amennyiben a bérlő a bérleti idő lejárta elött visszahozza a bérelt járművet, az előre fizetett bérleti díj időarányos
rédszének visszatérítésére nem tarthat igényt.
A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyag tartállyal vesszük vissza.
A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS, ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI!
Gépkocsi bérlésnél, várható késés esetén lehetőséghez mérten, KÉRJÜK TELEFONON JELEZNI!
Továbbá azonnal kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az esetleges javítás
BÉRLÉSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2021. május. 1.-től
A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti káreseményenként, vagy a biztosító
által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál.
A bérlő köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből levont, kaució mértékét
meghaladó összeg megfizetésére. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa
területére korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint ezekből
adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben bérlőt terheli.
A gépjármű Európán kívül kizárólag bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed
ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a gépkocsikban hagyott értékekre. A gépkocsi feltöréséből
adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució mértékéig bérlőt terheli.
A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, bérlő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni.
„Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk.” - Nicolas Sparks
A gépkocsi eltűnése esetén a kaució szintén a biztosítási önrész fedezetéül szolgál. A gépkocsit a rendeltetésszerű használattól
eltérően használni tilos!
A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezésig a kaució összege
bérbeadónál marad. A gépkocsik javítása, különös tekintettel a lakóautóra, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által
meghatározott technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem elfogadható javítás a ragasztás, a felépítmény panel
(tető, oldal) legkisebb sérülése is, a kaució teljes elveszését vonja maga után.
A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 1000 Ft+ áfa javítási költség, gumiabroncs „defekt” sérülése esetén 15000 Ft+áfa
fizetendő abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a
guminyomás csökkenése (defekt) utáni használat következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára
fizetendő csökkentve az abroncs elhasznásának mértékével. A gumiabroncs teljes megsemmilése esetén, a
gumiabroncs teljes ára megtérítendő. Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javítatása minden esetben kizárólag bérbeadó
tudtával, előzetes jóváhagyásával történhet. Előre foglalt gépkocsi esetében, amennyiben a jelzett bérleti idő lejárta előtt leadja
bérlő a gépkocsit, az előre fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben bérbeadónak át kell adni. A javítás költsége, kizárólag fent
leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az bérlő hibájából következett
be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége bérlőt terheli.
A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót felelősség nem
terheli. (vismajor) A gépkocsi bérleti időtartama, a gépkocsi átvételétől, a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig,
függetlenül annak használatától, tart.
Bérlő kötelezettségei:
Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál körültekintően lezárva tartani.
A gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyét magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozik. A
gépkocsi esetleges eltűnése esetén, amennyiben bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyével, valamint kulcsaival nem rendelkezik,
úgy a keletkezett kárt köteles megtéríteni, bérbeadó részére. A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén haladéktalanul
köteles bérbeadót értesíteni, valamint a hatóságoknál eljárni.
Ezen bérleti feltételek gyűjteménye, a bérleti szerződés részét képezi. A bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetek
rendezésére felek a Veszprém Városi Bíróság illetékességét ismerik el.
Kérném a fentiek szíves tudomásulvételét.
utat, és balesetmentes közlekedést kívánunk!
A feltételeket tudomásul vettem: ____________, 20____.___.___
Veszprém
Bérlő
Harmadik oldal a háromból