Mikrobusz

Bérleti szerződés letöltése:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
Gépkocsi típusa: Rendszáma: Kaució:
Bérlő neve:
Lakcíme / székhelye, cég esetén adószáma:
Bérlő/ Képviselő: anyja neve:
Személyi igazolvány vagy útlevél száma: Jogosítvány száma: Telefonszám:
Születési helye, ideje:
Sérülések, egyéb hiányosságok átadáskor:
Átvétel ideje: 20___.___.___ helye:
km óra állása:____________ tank tele:
Bérbeadó (Paksi Tivadar) Bérlő
Átadó
Átvevő (Paksi Tivadar)
Sérülések, egyéb hiányosságok leadáskor:
A bérleti szerződés ÉRVÉNYES külföldön? igen nem
NYILATKOZAT: Mint bérlő vállalom, hogy a gépkocsi bérlet időtartama alatt, a gépkocsival elkövetett szabálysértésekért kiszabott bírságot utólag is
megfizetem, ezekért teljes körű anyagi és jogi felelősséggel tartozom, különös tekintettel a sebesség túllépésekből, tiltott parkolásból, a gépkocsi megengedett
legnagyobb össztömegét meghaladó, jármű túlterhelésből, valamint egyéb okból kiszabott szabálysértésekre. Hozzájárulok, hogy a gépkocsi bérlet
időtartama alatt elkövetett szabálysértések, károkozás esetén, bérbeadó a személyes adataimat az eljáró hatóság, biztosító társaság rendelkezésére
bocsássa.
A bérlet megkezdése előtt fizetett kaució, a bérlet időtartama alatt bekövetkezett, biztosítási önrész alatti, vagy a biztosító által nem térített károk, rongálások,
nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A gépkocsiban, a nem rendeltetésszerű használat esetén, gondatlanságból, vagy
szándékosan keletkezett károkat,sérüléseket, bérlő a kaució összegén felül is köteles bérbeadó részére megtéríteni.
A gépkocsi forgalmi engedélyét és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozom. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, a kulcs
és a forgalmi engedély hiányában a gépkocsi teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozom. A gépkocsi átvételekor, a gépkocsi állapotát rögzítő fotók
hitelességét elismerem. A gépkocsin,gépkocsiban a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozom,függetlenül a kár
okozójának ismert vagy ismeretlenségétől. A gépkocsiban keletkezett károkat kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával, tulajdonos által megbízott javító
végezheti. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a bérelt gépjárművel okozott kárt bérbeadónak haladéktalanul jelzi, arról a gépkocsi leadásával egy időben,
bérbeadó által biztosított nyomtatványon, írásban károkozói nyilatkozatot tesz. Ennek elmulasztása esetén minden, az okozott kárból, vagy azzal
összefüggésbe hozható a bérbeadót terhelő fizetési kötelezettség bérlőt terheli. Bérlő feladata a gépkocsi használata során szükséges, (országonként változó)
behajtási és környezetvédelmi engedélyek beszerzése, út és autópálya díjakk megfizetése. Ezek elmulasztásból eredő jogi és anyagi felelősség minden
esetben bérlőt terheli.
A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége bérlőt
terheli. Amennyiben bérbeadó a gépkocsi használatát kizárólag Magyarország területén belül engedélyezte, a bérlő által engedély nélkül külföldre vitt gépkocsi
esetleges sérülése vagy meghibásodása esetén a gépjármű haza szállításának vagy javításának költsége teljes egészében bérlőt terheli.
Mint bérlő hozzájárulok, hogy személyes okmányaimról másolat készüljön.
Adatvédelmi nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok valósak. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a
szerződésben megadott adataimat, telefon számomat, valamint e-mail címemet bérbeadó az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza.
Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra. Fenti hozzájárulásom bármikor
visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénypontja alapján. Az adatkezeléssel kapcsolatos
tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadom.
Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A bérleti feltételeket tudomásul vettem, a megadott adataim a valóságnak
megfelelnek. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bérlési feltételek nyomtatvány. A szerződésben nem szabályozott esetekben a PTK szabályai az
Bérleti díj: Előleg: Átvétel elött
fizetendő:
Mercedes Vito
MKS898 150 000 HUF
Képviselőjének
neve (cég esetén):
Átvétel ideje: 20___.___.___ helye:
km óra állása:____________ tank tele:
Bérbeadó: Paksi Tivadar Péter EV. 8200 Veszprém, Kinizsi utca 4. adószám: 66614352-2-39, a tulajdonát képező gépjárművét bérbeadja
a bérlő pedig bérbeveszi, az alábbi feltételekkel:
Kelt: ____________, 20____.___.___
Veszprém
Átadó (Paksi Tivadar)
Átvevő
BÉRLÉSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2019. február. 1.-től
Első oldal a kettőből
Bérlő
Mikróbusz Bérbeadás.
Együtt szeretne utazni a család, vagy a barátok?
Nem férnek el egy autóban?
A megoldás: 5. személyes minibusz kölcsönzés!
Nálunk kitűnő állapotú, légkondicionált mikróbuszokat bérelhet kedvező áron.
A gépkocsik bérleti díja legtöbb esetben a megtenni kívánt távolságtól függ.
Válassza ki az önnek legmegfelelőbb bérleti díjat tartalmazó konstrukciót!
Hosszú távú mikróbusz bérlés esetén kérjen munkatársunktól egyedi ajánlatot!
BÉRLÉSI FELTÉTELEK
3 évnél régebbi érvényes jogosítvány, személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímigazoló kártya.
első bérlés esetén, 2 személy megjelenése okmányokkal, vagy gépjármű letét
az igényelt járműhöz szükséges kaució megléte 150 000 Ft
a gépkocsit minden esetben tele üzemanyagtartállyal adjuk át és vesszük vissza
A bérleti díjak változtatásának jogát a megtenni kívánt távolság, és a bérelt napok fügvényében fenttartjuk!
Foglalás lehetőség előleg esetén.
Az ajánlatban szereplő díjtételekhez semmilyen plusz felár nem tartozik!
Az bérlési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! Érdeklődjön munkatársunknál!
BÁRMILYEN KÜLÖNLEGES IGÉNYE VAN AUTÓBÉRLÉSSEL, VAGY FELSZERELTSÉGGEL
KAPCSOLATBAN, KÉREM JELEZZE, LEHETŐSÉGEINKHEZ KÉPEST MINDEN IGÉNYT
MEGPRÓBÁLUNK KIELÉGITENI!
MIKROBUSZ BÉRLÉS FELTÉTELEK:
A gépkocsi átvételekor szükséges iratok:
Az átvevö személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcím igazoló kártya, a szükséges kaució, valamint a bérleti díj
megléte. Egy harmadik irat megléte, ami lehet: TB. kártya, adó kártya, közüzemi számla, útlevél. Cégünknél első
alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése, személyes irataival.
A gépkocsi átvétele a Veszprém Ady Endre út 81/A üzletünkben elözetes egyeztetés alapján 8.00 – 18.00 h. között.
Az Ady Endre telephelyén egyeztetett idöpontban. Ezen idöpontokon kívül a gépkocsik átadása, átvétele kizárólag
következö napon történhet, a bérleti díj pótdíjjal való kiegészítésével. Napi átlagos 350 km úthasználat tartozik a
bérleti díjba, e feletti futásteljesítmény 50 Ft+Áfa/km további költséget jelent a Bérbevevőnek.
A gépkocsi bérleti díjak minden esetben 24h.-ra (1 nap) vonatkoznak.
A gépkocsi átvételének idö pontjától, a következö nap ugyanazon órájáig 1 nap.
A gépkocsi leadásnál 1 óra késés esetén pótdíj NEM kerül felszámításra.
ź 1-töl 5 óra késésig fél nap bérleti díj kerül felszámításra,
ź 5 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra.
A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyag tartállyal vesszük
vissza. Gépkocsi bérlésnél, várható késés esetén lehetöséghez mérten, KÉRJÜK TELEFONON JELEZNI!
Továbbá azonnal kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az esetleges
javítás térítése, kizárólag ez esetben lehetséges.
Elöre foglalt gépkocsi esetében, amennyiben a jelzett bérleti idö lejárta elött leadja bérlö a gépkocsit, az elöre
fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni. A gépkocsi bérlés lemondása esetén, az elöre fizetett foglalót
cégünk a „foglaló” szabályainak megfelelöen kezeli.
BÉRLÉSI FELTÉTELEK
A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti (150.000 Ft), vagy a biztosító
által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerü használatból eredö károk rendezésére szolgál. A gépkocsik
CASCO biztosítása nem terjed ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a gépkocsikban hagyott
értékekre. A gépkocsi feltöréséböl adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució mértékéig bérlöt terheli.
A gépkocsi nem rendeltetésszerü használatából eredö károkat, bérlö a kaució összegén felül is köteles megtéríteni. A
gépkocsi eltünése esetén a kaució szintén a biztosítási önrész fedezetéül szolgál. A gépkocsiban a bérlet során
bekövetkezö esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezésig a kaució összege bérbeadónál marad. A
gépkocsik javítása, különös tekintettel a lakóautókra, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott
technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem elfogadható javítás a ragasztás, a felépítmény panel (tetö,
oldal) legkisebb sérülése is, a kaució teljes elveszését vonja maga után. A szélvédö kavics okozta sérülése esetén 5000
Ft+ áfa javítási költség, gumiabroncs „defekt” sérülése esetén 5000 Ft+áfa fizetendö, abban az esetben, ha a sérülés a
futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a guminyomás csökkenése (defekt ) utáni
használat következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendö, csökkentve az abroncs
elhasználódásának mértékével. A gumiabroncs teljes megsemmisülése esetén, a gumiabroncs teljes ára
megtérítendö. Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javítatása minden esetben kizárólag bérbeadó tudtával, elözetes
jóváhagyásával történhet. A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben bérbeadónak át kell adni.
A javítás költsége, kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén,
amennyiben az bérlö hibájból következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történö szállításának költsége bérlöt terheli.A
gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót felelösség
nem terheli. (vismajor) A gépkocsi bérleti idötartama, a gépkocsi átvételétöl, a gépkocsi telephelyre történö
visszaérkezéséig, függetlenül annak használatától, tart.
Bérlö kötelezettségei:
Bérlö köteles a gépkocsit rendeltetésszerüen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál körültekintöen lezárva
tartani. A gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyét magánál tartani, ezek meglétéért teljes körü
felelösséggel tartozik. A gépkocsi esetleges eltünése esetén, amennyiben bérlö a gépkocsi forgalmi engedélyével,
valamint kulcsaival nem rendelkezik, úgy a keletkezett kárt köteles megtéríteni, bérbeadó részére. A gépkocsi
sérülése, esetleges eltünése esetén haladéktalanul köteles bérbeadót értesíteni, valamint a
hatóságoknál eljárni.
Ezen bérleti feltételek gyüjteménye, a bérleti szerzödés részét képezi.
A bérlettel kapcsolatos bárminemü vitás esetek rendezésére felek a
Veszprémi Városi Bíróság illetékességét ismerik el.
Kérném a fentiek szíves tudomásulvételét.
Jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánunk!
Érvényes: 2019. február. 1.-től
A feltételeket tudomásul vettem: ____________, 20____.___.___
Veszprém
Bérlő
Második oldal a kettőből